1. شروع اولیه کار با Excel
  این محتوا نمره دارد
  • باز کردن نرم افزار
  • آشنایی با محیط نرم افزار
  • کار با Quick Access Tool Bar
  • مفهوم Workbook و Worksheet
  • ستون و سطر
  • استفاده از Help
  • آزمون فصل 1
 1. ورود داده (Data Entry)
  این محتوا نمره دارد
  • ورود و ویرایش داده در سلول
  • پر کردن خودکار سلول (Autofill یا Auto complete)
  • سفارشی کردن Autofill
  • Undo , Redo
  • تنظیمات ذخیره سازی Save , Save As
  • آزمون فصل 2
 1. قالب بندی (Format Cells)
  این محتوا نمره دارد
  • قالب بندی یک سلول (Format cells)
  • تنظیمات فونت و ظاهر سلول
  • کار با Border ها
  • تنظیمات طول و عرض ستون ها و ردیف ها
  • تنظیمات Alignment
  • آزمون فصل 3
 1. تنظیمات Worksheet و داده ها (Data)
  این محتوا نمره دارد
  • درج و حذف کردن سطر و ستون
  • مخفی و آشکار کردن سطر و ستون
  • کپی (Copy) و جا به جایی (Move) داده
  • یافتن و جایگزینی داده (Find & Replace)
  • آزمون فصل 4
 1. فرمول ها و توابع (Formulas & Functions)
  این محتوا نمره دارد
  • استفاده از فرمول
  • کپی کردن فرمول در سلول ها مجاور
  • تابع SUM
  • تابع AVERAGE
  • تابع MAX , MIN
  • تابع COUNT, COUNTA, COUNTBLANK
  • Autosum
  • تابع IF
  • تابع XLOOKUP
  • تابع IF تو در تو
  • آزمون فصل 5
 1. چاپ یا پرینت کردن (Print)
  این محتوا نمره دارد
  • نمای Page Layout و تنظیمات پرینت
  • تنظیمات چاپ و نمای Page Break
  • آزمون فصل 6
 1. نمودار ها (Charts)
  این محتوا نمره دارد
  • رسم نمودار به صورت دستی
  • رسم نمودار دو متغیره به صورت دستی
  • رسم نمودار به صورت اتوماتیک
  • ویرایش داده های نمودار
  • تغییر ظاهر یا Style نمودار
  • بررسی انواع نمودار (میله ای، خطی، Pie و ...)
  • تغییر Format نمودار
  • اِلمان های نمودار (Chart Elements)
  • جا به جا کردن نمودار
  • آنالیز داده ها و رسم نمودار (Analyze Data)
  • آزمون فصل 7
 1. تنظیمات نمای Worksheet
  این محتوا نمره دارد
  • ثابت کردن سطر و ستون Freez panes
  • تقسیم صفحه نمایش به صورت افقی و عمودی
  • نمایش یا مخفی کردن عنوان های سطر، ستون و خطوط شبکه ای
  • تنظیمات کلی View در Worksheet
  • آزمون فصل 8
 1. تنظیمات Sheet ها
  این محتوا نمره دارد
  • اضافه، حذف، ویرایش و مخفی کردن Sheet
  • جا به جا کردن، کپی کردن و گروه بندی Sheet ها
  • آزمون فصل 9
 1. مدیریت داده ها
  این محتوا نمره دارد
  • مرتب سازی داده ها (Sorting)
  • ابزار Filter
  • Pivot Table
  • آزمون فصل 10
 1. تنظیمات Workbook
  این محتوا نمره دارد
  • محافظت از Workbook با استفاده از Password
  • محافظت از Worksheet با استفاده از Password
  • اشتراک گذاری Workbook
  • اشتراک فایل اکسل و ویرایش همزمان آن با OneDrive
  • ردیابی تغییرات فایل اشتراک گذاشته شده
  • آزمون فصل 11
 1. خطاها در اکسل / Errors
  این محتوا نمره دارد
  • خطای !VALUE#
  • خطای !REF#
  • خطای !DIV/O#
  • خطای !NULL#
  • خطای #####
  • خطای N/A#
  • خطای !NUM#
  • خطای !NAME#
  • آزمون فصل 12
 1. ابزارها و ویژگی های پرکاربرد
  این محتوا نمره دارد
  • قالب بندی شرطی Conditional Formatting
  • ابزار Data Validation
  • آدرس دهی نسبی و مطلق
  • ابزار گروه بندی - Group
  • ابزار SUBTOTAL
  • ابزار Goal Seek
  • ابزار Data Table
  • ابزار Scenario Manager
  • حل مسائل بهینه سازی با Solver
  • ابزار Flash Fill و Text to Columns
  • ادغام جداول از چند فایل با Consolidate
  • آزمون فصل 13
 1. کار با جدول (Table)
  این محتوا نمره دارد
  • تعریف جدول و مفهوم فیلد (Field) و رکورد (Record)
  • ایجاد جدول (Table)
  • اضافه کردن فیلد و رکورد به جدول
  • گسترش یا افزایش محدوده جدول
  • انتخاب نام برای یک جدول
  • ویژگی های جدول
  • تغییرات ظاهری یک جدول
  • آزمون فصل 14
 1. تنظیمات اولیه اکسل
  • تنظیمات اولیه General
  • سفارشی کردن Ribbon ها
 1. آزمون نهایی
  این محتوا نمره دارد
  • آزمون پایان دوره
 1. فایل های استفاده شده
  • فایل های اکسل استفاده شده