1. سرفصل ها
  • فضای سه بعدی
  • دید سه بعدی
  • تصویر سازی سه بعدی
  • دورنمای سه بعدی
  • رابطه خط، سطح و حجم
  • رسم مستقیم اشکال سه بعدی
  • بعد دادن – امتداد سه بعدی
  • امتداد مستقیم
  • امتداد دایره ای – دوران
  • تمرین 1
  • امتداد آزاد
  • به هم رساندن
  • دیوار سه بعدی
  • ویرایش سریع احجام
  • اشکال مخصوص
  • ویرایشگر های دو بعدی
  • جبر مجموعه ای Boolean
  • تمرین 2
  • هم وجه سازی
  • نمایش همزمان
  • ویراش حجم: برش
  • ویراش حجم: ضخامت دادن
  • ویراش حجم: حک کردن
  • ویراش حجم: نمایش فصل مشترک
  • ویراش حجم: بازسازی استخوان بندی
  • ویراش حجم: بازسازی یک یال
  • ویراش حجم: نرم کردن لبه ها
  • ویراش حجم: پخ کردن لبه ها
  • تمرین 3
  • ویراش وجه های حجم
  • ویراش بدنه حجم
  • تمرین 4
  • ایجاد یک صفحه برش
  • ایجاد یک شکستگی در صفحه برش
  • ایجاد یک رویه تخت (صفحه)
  • ایجاد یک رویه با شبکه انحنادار
  • ایجاد یک رویه مستطیلی
  • به هم رساندن رویه ها
  • پوشاندن حفره ای در رویه
  • نرم کردن شکستگی یک رویه
  • پیرایش رویه
  • تمرین 5
  • بافته (مش)
  • سختی و نرمی مش ها
  • برجسته کردن بافته ها
  • تبدیل بافته به رویه یا حجم
  • تمرین 6