1. معرفی
  • معرفی
 1. مقدمات ریاضی با استفاده از نرم افزار متلب
  • معرفی اولیه نرم افزار، زیرمجموعه ها و محیط های مختلف
  • انجام عملیات ریاضی ابتدایی و دستورات ابتدایی مهم
  • ماتریس ها در متلب
  • رشته ها در متلب، وارد کردن داده ها در متلب و عملیات منطقی
  • حلقه ها در متلب (For , While)
  • ادامه حلقه ها در متلب
  • چند جمله ای ها
 1. رسم توابع در متلب
  • گرافیک دو بعدی
  • گرافیک سه بعدی
 1. تابع نویسی
  • تابع نویسی در متلب
  • تابع های مهم و معادلات
 1. حل معادلات در متلب
  • حل معادلات مقدار اولیه
  • حل معادلات شرط مرزی
 1. آمار مقدماتی و متلب
  • مقدمه ای بر آمار در متلب
  • درون یابی داده ها
 1. سیمیولینک در متلب
  • آشنایی با سیمیولینک
  • زیرسیستم ها در سیمیولینک
  • حل معادلات در سیمیولینک
  • حلقه ها در سیمیولینک
  • ماسک در سیمیولینک
 1. آزمون پایان دوره
  این محتوا نمره دارد
  • آزمون پایان دوره