1. سرفصل ها
  • معرفی
  • تعریف و انواع موضوعی مذاکره
  • انواع روش های مذاکره
  • مذاکره اصولی
  • مهارت های مذاکره
  • محل مذاکره
  • چگونگی آراستگی ظاهری در مذاکره
  • حریم ها و حرمت ها در مذاکره
  • لزوم آشنایی با روانشناسی
  • برقراری ارتباط موثر
  • آشنایی با هنر سخنوری
  • آشنایی با زبان بدن
  • تدبیر در مذاکره
  • شگردها، ترفندها و نیرنگ ها در مذاکره
  • در مذاکره چه باید کرد
  • 46 مورد از نبایدها در مذاکره
  • آشنایی با مذاکرات بین المللی