1. آشنایی با نرم افزار و محیط آن
  • معرفی
  • آشنایی با نرم افزار اتوکد
  • محیط نرم افزار اتوکد
  • حرکت در صحفه ترسیم
 1. دستورهای ترسیم کننده
  • دستور ها و نحوه اجرای آنها
  • خط (Line)
  • خط پیوسته (Polyline)
  • منحنی غیره دایره ای (Spline)
  • خط ممتد و نیم خط (Continue Line)
  • چهار گوش (Rectangle)
  • چند ضلعی های منتظم (Polygon)
  • دایره (Circle)
  • کمان (Arc)
  • بیضی (Ellipse)
  • کار با نوار وضعیت : وضعیت صحفه ترسیم
  • تمرین یکم : رسم یک پلکان ساده و یک پلکان گرد
  • هاشورها (Hatch)
  • ناحیه (Region)
  • محدوده (Boundary)
  • تقسیم کننده (divide)
  • تمرین دوم : رسم یک شکل ساده
  • ابر بازبینی (Revision Cloud)
 1. دستورات ویرایشی
  • پاک کردن (Erase)
  • انتقال (Move)
  • کپی (Copy)
  • شگردهایی برای بالا بردن سرعت عمل در دستورها (Command Techniques)
  • چرخش (Rotate)
  • انعکاس (Mirror)
  • کوتاه کردن (Trim)
  • بلند کردن (Extend)
  • به هم رساندن (Fillet Chamfer)
  • تکثیر (Array)
  • کشیدن (Stretch)
  • موازی کشیدن (Offset)
  • تغییر مقیاس (Scale)
  • بریدن (Brick)
  • متصل کردن (Join)
  • زیر و رو کردن (Draw Order)
  • هم لبه یا هم راستا کردن Align export
  • متلاشی کردن (Explode)
 1. دستورات اندازه گیری
  • دستورات اندازه گیری (Annotation)
 1. فصل آخر
  • نوشتن متن در محیط اتوکد (Text - DText)
  • ابزارهای فارسی نوشتن (Text Style)
  • لایه بندی و کاربردهای آن (Layer)
  • بلوک بندی و کاربردهای آن (Block)
  • آشنایی با پنجره ی جزییات (Properties)
  • پنجره ی مشخصات اندازه گذاری (Annotation Style)
  • پنجره ی مشخصات راهنما (Leader)
  • تمرین پنجم : مبله کردن یک پلان و اندازه گذاری
  • آشنایی با پنجره ی رسم جدول (Table)
  • کار با پنجره ی چاپ (Plot)
  • تنظیم ضخامت خطوط برای چاپ (Plot Style)