1. آشنایی با نرم افزار و محیط آن
  • معرفی
  • آشنایی با نرم افزار اتوکد
  • محیط نرم افزار اتوکد
  • حرکت در صحفه ی ترسیم
 1. دستورهای ترسیم کننده
  • دستور ها و نحوه ی اجرای آنها
  • خط
  • خط پیوسته
  • منحنی غیره دایره ای
  • خط ممتد و نیم خط
  • چهار گوش
  • چند ضلعی های منتظم
  • دایره
  • کمان
  • بیضی
  • کار با نوار وضعیت : وضعیت صحفه ی ترسیم
  • تمرین یکم : رسم یک پلکان ساده و یک پلکان گرد
  • هاشورها
  • ناحیه
  • محدوده
  • تقسیم کننده
  • تمرین دوم : رسم یک شکل ساده
  • ابر بازبینی
 1. دستورات ویرایشی
  • پاک کردن
  • انتقال
  • کپی
  • شگردهایی برای بالا بردن سرعت عمل در دستورها
  • چرخش
  • انعکاس
  • کوتاه کردن
  • بلند کردن
  • به هم رساندن
  • تکثیر
  • کشیدن
  • موازی کشیدن
  • تغییر مقیاس
  • بریدن
  • متصل کردن
  • زیر و رو کردن
  • هملبه
  • متلاشی کردن
 1. دستورات اندازه گیری
  • دستورات اندازه گیری
 1. زیربخش
  • نوشتن متن در محیط اتوکد
  • ابزارهای فارسی نوشتن
  • لایه بندی و کاربرد های آن
  • بلوک بندی و کاربرد های آن
  • آشنایی با پنجره ی جزییات
  • پنجره ی مشخصات اندازه گذاری
  • پنجره ی مشخصات راهنما
  • تمرین پنجم : مبله کردن یک پلان و اندازه گذاری
  • آشنایی با پنجره ی رسم جدول
  • کار با پنجره ی چاپ
  • تنظیم ضخامت خطوط برای چاپ