1. سرفصل ها
  • معرفی
  • معرفی صفحه گسترده اکسل
  • تنظیمات مربوط به صفحه گسترده
  • تنظیمات مربوط به شیت (Sheet)
  • تنظیمات مربوط به فرمت سل (Format Cell)
  • مرتب کردن جدول
  • فیلتر کردن معمولی جداول
  • پرکردن خودکار داده ها (AutoFill)
  • فرمول نویسی با چهار عمل اصلی
  • فرمول نویسی با استفاده از توابع تجمعی
  • آشنایی با توابع If ,Sumif , Countif ,Averageif
  • آشنایی با توابع Sumifs , Countifs ,Averageifs
  • آشنایی با توابع بانک اطلاعاتی Dcount , Daverage ,Dsum
  • آشنایی با توابع متنی در اکسل
  • آشنایی با برخی توابع مالی
  • آشنایی با if های تو در تو
  • آشنایی با توابع جستجوگر (Lookup)
  • آشنایی با توابع تاریخ و زمان
  • آشنایی با برخی توابع ریاضی
  • آشنایی با پیش بینی در اکسل
  • آشنایی با ابزار SUBTOTAL
  • آشنایی با ابزار Goal Seek
  • آشنایی با ابزار Data Table
  • آشنایی با ابزار Scenario Manager
  • آشنایی با ابزار Solver
  • آشنایی با رسم نمودار (Charts)
  • آشنایی با جداول محوری (Pivot Table)
  • آشنایی با ابزار Consolidate
  • جمع چند بعدی در اکسل
  • آشنایی با ابزار فیلتر پیشرفته
  • آشنایی با ابزار Flash Fill , Text to Columns
  • آشنایی با ابزار Hyperlink
  • آشنایی با ابزار Conditional Formatting
  • آشنایی با ابزار Data Validation
  • آشنایی با رمزگذاری روی فایل، شیت و سلول ها
  • آشنایی با قراردادن توضیحات
  • آشنایی با ابزار Mailing
  • آشنایی با گروه بندی کردن داده ها
  • تنظیمات مربوط به صفحات اکسل
 1. آزمون
  این محتوا نمره دارد
  • آزمون پایانی